Kết quả kiểm tra, xem xét xác suất hồ sơ bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, chuyển đổi chức danh lãnh đạo quản lý của 106 trường hợp (90 trường hợp bổ nhiệm, 7 trường hợp điều động bổ nhiệm và 9 trường hợp chuyển đổi chức danh do thay đổi mô hình tổ chức) cho thấy, tất cả các trường hợp được bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, chuyển đổi chức danh đều được Ban Thường vụ Đảng uỷ và HĐQT ACV thống nhất thông qua, có ban hành Nghị quyết trước khi Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc ban hành quyết định bổ nhiệm đúng thẩm quyền theo phân cấp. 

Ngoài ra, thanh tra cũng chưa phát hiện trường hợp bổ nhiệm nào trong các đợt bổ nhiệm năm 2018 vượt quy định về số lượng cấp phó.

Về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, có 96/97 trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 1 trường hợp bổ nhiệm đội trưởng tại CHK Rạch Giá không đảm bảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo Quy chế.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Đảng uỷ ACV đã kịp thời ban hành Nghị quyết 1177 ngừng thực hiện quyết định bổ nhiệm. Các trường hợp bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm đều thực hiện theo quy trình. 

Trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế khi làm hồ sơ bổ nhiệm. Việc lưu trữ hồ sơ bổ nhiệm chưa bảo đảm khoa học. Kết luận Thanh tra của Bộ cũng nêu rõ mặc dù được sự phê duyệt của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT ACV trước khi Tổng giám đốc ký các quyết định bổ nhiệm đối với 67 cán bộ quản lý vào ngày 19-6-2018 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2018) nhưng thời điểm thực hiện việc bổ nhiệm trùng với thời điểm đồng chí Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc ACV đã có thông báo nghỉ hưu theo chế độ. Điều này đã tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín chung.

Cũng theo Thanh tra Bộ GTVT, nguyên nhân dẫn đến những tồn tại nêu trên là do sau khi chuyển đổi mô hình từ doanh nghiệp Nhà nước sang CTCP, ACV đã tập trung kiện toàn tổ chức ở cả cấp TCT và đơn vị trực thuộc. 

Trong lúc đó, có một số trường hợp đã đề nghị bổ nhiệm từ năm 2016, 2017 nhưng chưa được xem xét, quyết định, điều này có tác động, ảnh hưởng trực tiếp và làm dồn việc bổ nhiệm cán bộ vào thời điểm của năm 2018. 

Các nguyên nhân khác được kể đến là việc thẩm quyền quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý còn tập trung chủ yếu ở cấp Tổng công ty (Ban thường vụ, HĐQT quyết định, Tổng giám đốc thi hành), chưa phân cấp mạnh mẽ xuống đơn vị; Bộ phận tham mưu về công tác cán bộ chưa quan tâm, tìm hiểu kỹ và cập nhật đầy đủ các quy định có liên quan để tham mưu thực hiện theo quy định. 

Biện pháp khắc phục được Bộ GTVT chỉ rõ là người đại diện gắn với chức danh lãnh đạo, quản lý phối hợp với HĐQT, Ban Thường vụ Đảng uỷ ACV khẩn trương chỉ đạo, rà soát các quy định, quy chế nội bộ để sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế. 

Ngoài ra, tiếp tục rà soát để quy định theo hướng tinh gọn bộ máy tổ chức, giảm dần cấp trung gian; tăng cường phân cấp quản lý cán bộ xuống cơ sở để gắn trách nhiệm với cấp uỷ, người đứng đầu đơn vị; đồng thời phải có quy định rõ về chế độ trách nhiệm và kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thi hành quy chế, quy định nội bộ…


Phạm Huyền