Theo báo cáo của Bộ Tài chính, dự án xây dựng một số đoạn trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông gồm 11 dự án thành phần trong đó 3 dự án đầu tư theo hình thức đầu tư công và 8 dự án thành phần đầu tư theo hình thức BOT.

Trên cơ sở báo cáo các khó khăn, vướng mắc, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ GTVT chuyển đổi 3 dự án cấp bách (đoạn Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Phan Thiết - Dầu Giây) từ hình thức đầu tư theo hợp đồng BOT sang đầu tư công.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, chi phí đầu tư của 6 dự án đầu tư công và chi phí giải phóng mặt bằng toàn tuyến sẽ có tổng nhu cầu vốn khoảng 54.365 tỷ đồng. Trong khi đó, với kế hoạch vốn đã được Quốc hội thông qua cho Dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 55.000 tỷ đồng sẽ không còn nguồn vốn để hỗ trợ cho 5 dự án PPP còn lại.

Vì vậy, để đảm bảo mục tiêu hoàn thành đồng bộ toàn tuyến cao tốc và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT chịu trách nhiệm báo cáo phương án thực hiện cụ thể; đặc biệt đánh giá rõ khả năng giải ngân vốn ngân sách Nhà nước đã bố trí giai đoạn 2016-2020 theo quy định của Luật Đầu tư công; hoàn thiện các thủ tục cần thiết để báo cáo Chính phủ báo cáo Quốc hội về điều chỉnh phương án đầu tư làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo.

Đặng Nhật