Theo ông Minh, ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và Tư vấn Systra đã có mặt ngay tại hiện trường nơi xảy ra sự cố, yêu cầu nhà thầu dừng ngay công việc trên công trường, tiến hành rà soát toàn bộ công tác an toàn, kiểm tra toàn bộ hiện trường toàn tuyến các công việc đang thực hiện, kiểm tra hệ thống cảnh báo an toàn.

Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội yêu cầu nhà thầu POSCO E&C (Hàn Quốc) và Tư vấn Systra khẩn trương, nghiêm túc thực hiện rà soát, kiểm tra lại hệ thống thông tin cảnh báo an toàn; tập huấn công tác an toàn cho toàn bộ công nhân trên công trường. Công nhân thi công phải có đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động.

Ban cũng giao cho tư vấn Systra khẩn trương đánh giá báo cáo xử lý sự cố và giải pháp khắc phục của nhà thầu, kiểm tra công tác huấn luyện an toàn trên công trường. Mọi nhân sự không đảm bảo, không tuân thủ các kế hoạch và quy trình đã phê duyệt không được phép vào công trường.

Ngoài ra, Tư vấn Systra đánh giá và kiểm tra biện pháp an toàn của nhà thầu khi thi công sát cạnh ranh giới công trường và đường giao thông.


Phạm Huyền