Trả lời:

Tội tổ chức tảo hôn được quy định tại Điều 183 BLHS năm 2015: “Người nào tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm”.

Trước đó, Điều 148 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về tội tổ chức tảo hôn, tội tảo hôn như sau: “Người nào có một trong các hành vi sau đây, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm: a) Tổ chức việc kết hôn cho những người chưa đến tuổi kết hôn; b) Cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đến tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Toà án buộc chấm dứt quan hệ đó”.

Về hình phạt tù, Điều 183 BLHS 2015 đã có sự thay đổi về loại hình phạt. Điều 183 quy định áp dụng hai hình phạt chính là phạt tiền và phạt cải tạo không giam giữ, trong khi trước đó, hình phạt cải tạo không giam giữ và hình phạt tù là hai hình phạt áp dụng đối với loại tội phạm tổ chức tảo hôn. Như vậy, Điều 183 BLHS năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung điều luật theo hướng quy định trách nhiệm hình sự nhẹ hơn.

Ban PL-BĐ