Trả lời: Căn cứ Điều 12 Thông tư số 11/2016/TT- BCA ngày 04-3-2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-4-2016 thì thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân được quy định như sau:

1. Công an cấp huyện hoàn thành việc xử lý, duyệt hồ sơ, chuyển dữ liệu điện tử đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân lên Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CSQLHC về TTXH) trong thời hạn sau: 

a) Tại thành phố, thị xã thì trong thời hạn 1,5 ngày làm việc đối với trường hợp cấp, đổi thẻ Căn cước công dân và 5 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại thẻ Căn cước công dân, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. 

b) Tại các huyện miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. 

c) Các khu vực còn lại: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

2. Tại Công an cấp tỉnh: 

a) Đối với dữ liệu điện tử do Công an cấp huyện chuyển lên thì ngay trong ngày đối với trường hợp cấp, đổi và 2 ngày đối với trường hợp cấp lại, kể từ khi nhận đủ dữ liệu điện tử, Công an cấp tỉnh phải hoàn thành việc xử lý, chuyển dữ liệu điện tử lên Trung tâm Căn cước công dân quốc gia. 

b) Đối với hồ sơ do Phòng CSQLHC về TTXH tiếp nhận thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, phải hoàn thành việc xử lý và chuyển dữ liệu điện tử lên Trung tâm Căn cước công dân quốc gia.

3. Tại Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư: 

a) Dữ liệu điện tử do Công an cấp tỉnh chuyển thì trong thời hạn 2 ngày làm việc đối với trường hợp cấp, đổi và 5 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại, kể từ khi nhận đủ dữ liệu điện tử, Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư phải hoàn thành việc xử lý, phê duyệt, in hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân. 

b) Hồ sơ do Trung tâm Căn cước công dân quốc gia tiếp nhận thì trong thời hạn 4 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, phải hoàn thành việc xử lý, phê duyệt, in hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân. 

c) Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi in hoàn chỉnh thẻ, thẻ Căn cước công dân phải được chuyển phát về đến nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Ban PL-BĐ