Nghị định quy định, đối với quỹ do công dân, tổ chức Việt Nam thành lập phải đảm bảo tài sản đóng góp thành lập quỹ như sau: Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh là 6,5 tỷ đồng; quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh là 1,3 tỷ đồng; quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện là 130 triệu đồng và quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã là 25 triệu đồng.

Đối với trường hợp có cá nhân, tổ chức nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam thành lập phải đảm bảo tài sản thành lập quỹ như sau: Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh là 8,7 tỷ đồng; quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh là 13,7 tỷ đồng; quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện là 1,2 tỷ đồng và quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã là 620 triệu đồng.

Tài sản đóng góp thành lập quỹ của cá nhân, tổ chức nước ngoài không được vượt quá 50% số tài sản đóng góp thành lập quỹ theo quy định.

Nguyễn Hương