1. 3 đơn vị phải thực hiện kiểm toán nội bộ

Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ, có hiệu lực từ ngày 1-4. Theo đó, 3 đơn vị sau đây phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ: Công ty niêm yết; Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con; Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

2. Lãi suất trong họ có lãi không vượt quá 20%/năm

Có hiệu lực từ ngày 5-4, Nghị định số 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường quy định, lãi suất trong họ có lãi do các thành viên của dây họ thỏa thuận hoặc do từng thành viên đưa ra để được lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ nhưng không vượt quá 20%/năm của tổng giá trị các phần họ phải góp trừ đi giá trị các phần họ đã góp trên thời gian còn lại của dây họ. Trường hợp mức lãi suất giới hạn nói trên được điều chỉnh bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật dân sự thì áp dụng mức lãi suất giới hạn được điều chỉnh đó…

3. Lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống là 10%

Đây là nội dung của Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10-10-2016 của chính phủ về lệ phí trước bạ, có hiệu lực từ ngày 10-4. Theo đó, ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.

4. Điều kiện của tác phẩm, hiện vật, tài liệu triển lãm

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2019/NĐ-CP về hoạt động triển lãm. Theo đó, tác phẩm, hiện vật, tài liệu triển lãm phải đáp ứng các điều kiện sau: 1. Không có một trong các nội dung tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tiết lộ bí mật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà không được sự đồng ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định; kích động chiến tranh, gây thù hận giữa các dân tộc và nhân dân các nước; gây chia rẽ tôn giáo, mất đoàn kết dân tộc; truyền bá tư tưởng phản động; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa; vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân; vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, an ninh trật tự, tuyên truyền bạo lực, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội gây hại sức khỏe, hủy hoại môi trường. 2. Không thuộc trường hợp bị đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu. 3. Tác phẩm được triển lãm phải phù hợp với chủ đề, nội dung của  triển lãm; có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp.

5. Quy định mới về rà soát, nhận nuôi con nuôi

Nghị định số 24/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21-3-2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Con nuôi, có hiệu lực từ ngày 25-4. Nghị định quy định, trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em không nơi nương tựa đang được cá nhân, gia đình, tổ chức tạm thời nuôi dưỡng hoặc chăm sóc thay thế theo quy định của pháp luật, UBND cấp xã hàng tháng rà soát, đánh giá việc trẻ em cần được nhận làm con nuôi. Nếu có công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì UBND cấp xã xem xét, giải quyết hoặc hướng dẫn giải quyết việc nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em không nơi nương tựa vào sống ở cơ sở nuôi dưỡng, cơ sở nuôi dưỡng đánh giá việc trẻ em cần được nhận làm con nuôi. Nếu có công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì cơ sở nuôi dưỡng giao 1 bộ hồ sơ trẻ em cho người nhận con nuôi để thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.

6. Kiểm ngư viên làm việc đủ 60 tháng được hưởng phụ cấp bằng 5% mức lương

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, có hiệu lực thi hành từ 25-4. Theo đó, về chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức xếp lương theo các ngạch kiểm ngư viên, sau 5 năm (đủ 60 tháng) làm việc liên tục trong lực lượng kiểm ngư thì được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm được tính thêm 1%. Bên cạnh đó, công chức, viên chức và người lao động làm việc trên tàu kiểm ngư được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm hệ số 0,3 mức lương cơ sở.

Ban KT-PL