Theo Luật BHXH 2014 và căn cứ vào Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, kể từ ngày 1-7-2018, mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc với NLĐ cũng đồng loạt tăng cho phù hợp với mức lương cơ sở mới. Cụ thể:

- Theo Điều 29 Luật BHXH, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 417.000 đồng (mức cũ là 390.000 đồng).

- Theo Điều 38 Luật BHXH, lao động nữ sinh con hoặc NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2.780.000 đồng (mức cũ là 2.600.000 đồng).

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2.780.000 đồng (mức cũ là 2.600.000 đồng) cho mỗi con.

Nếu lao động nữ sinh con hoặc NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì sẽ được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2.780.000 đồng.

- Theo Điều 41 Luật BHXH, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 417.000 đồng (mức cũ là 390.000 đồng).

- Theo Điều 46 Luật BHXH, mức trợ cấp một lần với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% được thực hiện như sau:

+ Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 6.950.000 đồng (mức cũ là 6.500.000 đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 695.000 đồng (mức cũ là 650.000 đồng);

+ Ngoài mức trợ cấp nêu trên, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

- Theo Điều 47 Luật BHXH, mức trợ cấp hằng tháng với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên được thực hiện như sau:

+ Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 417.000 đồng (mức cũ là 390.000 đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 27.800 đồng (26.000 đồng);

+ Ngoài mức trợ cấp nêu trên, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

- Theo Điều 50 Luật BHXH, NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng quy định tại Điều 47 của Luật BHXH, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng 1.390.000 đồng (mức cũ là 1.300.000 đồng).

- Theo Điều 51 Luật BHXH, NLĐ đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 50.040.000 đồng (mức cũ là 46.800.000 đồng).

- Theo Điều 52 Luật BHXH, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật: Một ngày bằng 347.500 đồng (mức cũ là 325.000 đồng) nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình; bằng 556.000 đồng (mức cũ là 520.000 đồng) nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

- Theo Điều 56 Luật BHXH, mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của NLĐ tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật BHXH bằng 1.390.000 đồng (mức cũ là 1.300.000 đồng), trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH.

- Theo Điều 66 Luật BHXH, trợ cấp mai táng bằng 13.900.000 đồng (mức cũ là 13.000.000 đồng).

- Theo Điều 68 Luật BHXH, mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 695.000 đồng (mức cũ là 650.000 đồng); trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 973.000 đồng (mức cũ là 910.000 đồng).

- Theo Điều 72 Luật BHXH, NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì điều kiện, mức hưởng lương hưu thực hiện theo chính sách BHXH bắt buộc; mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng 1.390.000 đồng (mức cũ là 1.300.000 đồng), trừ đối tượng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH.

V.Cường