Theo đó, số lượng xe cơ giới (ôtô, rơ-moóc hoặc sơmi rơ-moóc) được cấp giấy chứng nhận kiểm định trong ngày phải thỏa mãn các quy định sau đây: 

Trường hợp một đăng kiểm viên kiểm tra một xe trên dây chuyền kiểm định thì số lượng xe không quá 20 xe. 

Nếu nhiều đăng kiểm viên kiểm tra một xe thì số lượng xe không quá 20 lần số đăng kiểm viên. Không quá 90 xe đối với một dây chuyền kiểm định loại I và không quá 70 xe đối với một dây chuyền kiểm định loại II. 

Nếu dây chuyền loại II chỉ sử dụng để kiểm định xe có khối lượng phân bổ lên trục đơn đến 2.000kg thì số lượng xe kiểm định áp dụng như dây chuyền loại I.

Mai Hương