Trả lời: Căn cứ theo Khoản 4, Điều 7, Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã thì Phó trưởng Công an xã và Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng.

Theo Công văn số 1670/BCA-V28 ngày 11-7-2016 của Bộ Công an hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, những trường hợp nghỉ việc vì lý do chính đáng: Do sức khoẻ không đáp ứng được yêu cầu công tác; do hoàn cảnh gia đình có khó khăn (kinh tế khó khăn, gia đình neo đơn) hoặc ra nước ngoài để định cư, không vi phạm kỷ luật, tự nguyện xin nghỉ việc và được cấp có thẩm quyền xét, quyết định cho nghỉ việc thì được hưởng trợ cấp một lần theo quy định trên và được thực hiện đối với các trường hợp nghỉ việc kể từ ngày Pháp lệnh Công an xã có hiệu lực (từ ngày 1-7-2009).

Cách tính trợ cấp một lần cho Công an xã nghỉ việc vì lý do chính đáng được quy định như sau:

a) Đối với Trưởng Công an xã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội tại thời điểm chi trả.

b) Đối với Phó trưởng Công an xã và Công an viên: Trường hợp Phó trưởng Công an xã và Công an viên đủ điều kiện hưởng chính sách bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo Luật Bảo hiểm xã hội. Trường hợp Phó trưởng Công an xã và Công an viên chưa đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội, có thời gian công tác liên tục từ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần, mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng tiền phụ cấp bình quân của 5 năm cuối (60 tháng) trước thời điểm nghỉ việc.

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên, bác Nguyễn Văn Minh có đủ căn cứ để làm hồ sơ xin trợ cấp một lần. Đề nghị bác liên hệ với chính quyền địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Ban Bạn đọc