Cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an nhân dân (CAND) đã không ngừng trưởng thành, phát triển lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an, là cầu nối giữa lực lượng CAND với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Kể từ khi ra đời tờ báo Công an mới vào ngày 1-11-1946, đặt nền móng chính thức cho sự hình thành và phát triển của báo chí CAND, từ những Nội san Rèn luyện, Báo Bạn Dân, Công an Hồ Gươm hay Luyện tiến… đến nay, báo chí CAND đã có đầy đủ các loại hình báo chí là: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử thuộc 25 đơn vị; trong đó, Báo CAND là cơ quan của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an; 5 báo của Công an địa phương; Tạp chí CAND là cơ quan lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, 17 tạp chí của các tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ, học viện, nhà trường CAND, 1 Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND. Hằng năm, phóng viên báo chí Công an đều có tác phẩm đoạt giải cao tại Giải báo chí quốc gia và các cuộc thi  của Trung ương và địa phương.

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an và mỗi người dân, báo chí CAND đã luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ chính trị, định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an; chủ động nghiên cứu, từng bước đổi mới về hình thức và nội dung, dành nhiều bài viết phản ánh sinh động về tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên các địa bàn, vùng, miền trong cả nước.

Thấm nhuần sâu sắc, vận dụng đúng quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về truyền thống đại đoàn kết dân tộc, về vai trò, sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, báo chí CAND đã tập trung tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp, trường học tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Đồng thời, tích cực phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng và trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân, góp phần giải quyết những “điểm nóng” về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Qua đó, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần làm chủ và quyền tham gia kiểm tra, giám sát của người dân đối với lực lượng CAND trong quá trình thực thi công vụ, tạo hiệu ứng dư luận xã hội tốt, được đông đảo độc giả tin tưởng và nhiệt tình đón nhận.

Tình hình mới đem đến nhiều thời cơ, vận hội song cũng đan xen nhiều nguy cơ, thách thức. Mặt trái của nền kinh tế thị trường đã và đang tác động tiêu cực và làm đảo lộn nhiều chuẩn mực đạo đức lối sống trong các tầng lớp xã hội. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, trong đó có CAND.

Những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, giảm sút ý chí chiến đấu, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên còn diễn biến phức tạp.

Cùng với các cơ quan báo chí khác, báo chí CAND đã thường xuyên, kiên trì đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo của các thế lực thù địch, bảo vệ, gìn giữ, phát huy những giá trị khoa học đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; định hướng dư luận xã hội, bồi đắp, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Báo chí CAND chú trọng tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về truyền thống vẻ vang và bản chất tốt đẹp của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng, xây dựng và nhân lên ngày càng nhiều hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an cách mạng, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lấy việc bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ ngon làm nguồn vui, lẽ sống của mình. Xác định xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận khoa học Công an, hoàn thiện pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của công tác bảo vệ an ninh, trật tự và các mặt công tác Công an, trong những năm qua, báo chí CAND, đặc biệt là các tạp chí đã phát huy vai trò là những cơ quan lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của ngành, đã và đang trở thành địa chỉ, diễn đàn tin cậy của các nhà nghiên cứu khoa học, hoạt động thực tiễn có kinh nghiệm và uy tín trong và ngoài lực lượng Công an.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí CAND được chú trọng và từng bước nâng cao. Báo chí CAND đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo chí, nhất là Luật Báo chí, Thông tư số 25/TT-BCA ngày 27-10-2008 của Bộ trưởng Công an về hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin tuyên truyền, báo chí, xuất bản trong CAND; Chỉ thị số 12/CT-BCA ngày 7-10-2014 của Bộ trưởng Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản trong CAND; Quyết định số 6263/QĐ-BCA ngày 12-11-2013 của Bộ trưởng Công an ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đã hoàn thành việc nghiên cứu, định hướng triển khai quy hoạch báo chí, xuất bản trong CAND theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quy hoạch báo chí Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đến nay, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo chí CAND đã có gần 1.300 phóng viên, biên tập viên, trong đó có gần 800 phóng viên, biên tập viên được cấp thẻ nhà báo và là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Thời gian tới, tình hình chính trị, kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo. Từ năm 2016, Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực với việc tham gia Cộng đồng ASEAN, triển khai Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với 11 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU… Báo chí CAND cần tiếp tục đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự  là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, đáp ứng thực tiễn nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới.

Tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh và tính đặc thù của báo chí CAND trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng dư luận xã hội, làm cho hệ tư tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, những giá trị tốt đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc, những tinh hoa nhân loại chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự. Tăng cường tính “bút chiến”, đấu tranh phản bác kịp thời, có hiệu quả các luận điệu phá hoại chính trị, tư tưởng, góp phần kiềm chế, phòng ngừa có hiệu quả các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, kỷ cương, kỷ luật, phong cách ứng xử có văn hóa của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân, trong đó báo chí CAND phải thực sự là cầu nối, là kênh thông tin hữu ích để nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến, kiến nghị, kiểm tra, giám sát, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng và nhân lên hình ảnh người chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ, bảo đảm tính chân thực, khách quan, kịp thời, có tính định hướng, thuyết phục cao; kịp thời biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến  trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “xóa đói, giảm nghèo”…

Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới và tình hình an ninh, trật tự.

Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Quy hoạch báo chí Công an nhân dân đến năm 2025 hướng tới việc xây dựng Báo CAND, Tạp chí CAND, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND là cơ quan báo chí đầu ngành, đa phương tiện, có vị trí, vai trò chủ đạo trong công tác thông tin tuyên truyền và lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của lực lượng CAND và của đất nước. 

Thượng tướng Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an