Cùng dự có đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Cao Văn Trọng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre; đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an,…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo đại hội.

Với phương châm “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng, đánh giá cao kết quả Đảng bộ Công an tỉnh Bến Tre, đã đạt trong nhiệm kỳ vừa qua. Đảng bộ Công an tỉnh Bến Tre đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững ổn định an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trong mọi tình huống, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương.

Nhiều chỉ tiêu công tác được tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, duy trì sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu. Tổ chức nhiều đợt tấn công, trấn áp tội phạm gắn với nhiều kế hoạch chuyên đề đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng hoa chúc mừng đại hội.
Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng tặng hoa chúc mừng đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, đồng thời biểu quyết thông qua mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, vạch ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới. 

Cụ thể, Đảng bộ Công an tỉnh Bến Tre xác định mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 – 2025, là tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Thực hiện bố trí cán bộ theo khung tiêu chí, tiêu chuẩn Công an 4 cấp. Điều chỉnh biên chế theo hướng tăng cường cho Công an cơ sở. 

Tiếp tục phát huy vai trò chủ động, nồng cốt trong tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong triển khai các mặt công tác, bảo đảm giữ vững ổn định ANTT, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển KT-XH của địa phương và giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đại hội đã bầu các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã đóng góp ý kiến đưa vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đại biểu dự Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục quán triệt sâu sắc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng lực lượng. Đồng thời, coi trọng, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên. Cán bộ, Đảng viên phải xác định dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, kiên định vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ đã chọn. Mọi suy nghĩ và hành động phải đều xuất phát từ lợi ích chung của Tổ quốc và Nhân dân.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, Đảng bộ Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò trách nhiệm gương mẫu, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong công tác cán bộ và tổ chức cán bộ phải được thường xuyên coi trọng, xác định là “then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng”. Cần phải coi trọng ngay từ các khâu tuyển dụng, biên chế, quy hoạch đào tạo, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại một cách dân chủ, đúng quy trình, quy định.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, chuyên sâu, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng Công an tỉnh theo hướng vững mạnh, xây dựng Công an cấp huyện, thành phố, thị xã theo hướng toàn diện, xây dựng Công an các xã, phường, thị trấn theo hướng bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng lấy dân làm gốc. Trong công tác kiểm tra giám sát phải được coi là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo phải đi đôi với kiểm tra giám sát. Đối với công tác dân vận trong CAND phải gắn liền với chức năng nhiệm vụ của công tác Công an, thường xuyên coi trọng.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng cùng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, Đảng bộ Công an tỉnh Bến Tre cần  nâng cao chất lượng các mặt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, về nghiệp vụ cơ bản, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đặc biệt coi trọng đến công tác nắm tình hình từ sớm, từ xa, nắm chi tiết về diễn biến có liên quan đến tình hình ANTT có thể xảy ra. 

Dự báo sát nhưng phải kịp thời, chủ động tham mưu đúng, tham mưu trúng và chủ động trong quan hệ phối hợp, hiệp đồng, giữ vững vai trò là lực lượng nồng cốt và trực tiếp thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền đối với những vấn đề có liên quan đến ANTT trên địa bàn, ngay từ cơ sở. Đối với công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật cũng phải được tăng cường đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi nơi, mọi lúc và trong mọi tình huống.

Các đại biểu khách mời cùng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, với truyền thống vẻ vang, với khí thế mới, với chủ trương đúng, hành động quyết liệt, Đảng bộ Công an tỉnh Bến Tre sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre.


Trần Lĩnh