“ Đảng bộ Cục Y tế cần tập trung nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt “Đề án tổng thể phát triển mạng lưới y tế CAND tầm nhìn đến năm 2030”, và coi đây là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt, trọng tâm của đơn vị góp phần củng cố, nâng cao một bước chất lượng hệ thống y tế CAND đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.” – Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Y tế CAND lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025,diễn ra chiều 5/8 tại HàNội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, nhất là sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức, bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị định số 01 của Chính phủ về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương ( CATW), lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Cục Y tế đã tập trung, thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo đơn vị nỗ lực phấn đấu, nhanh chóng ổn định tổ chức, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. 

Trong đó, đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, kế hoạch, biện pháp cụ thể hóa những quan điểm chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác y tế, môi trường và những hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, các Bộ, ngành có liên quan vào lực lượng CAND. 

Xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư, các đề án nhằm xây dựng lực lượng Y tế CAND đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó đáng chú ý đã tham mưu, xây dựng báo cáo lãnh đạo Bộ và đã được đồng chí Bộ trưởng phê duyệt “Đề án tổng thể phát triển mạng lưới y tế CAND tầm nhìn đến năm 2030”. 

Cục Y tế đã thể hiện rõ vai trò, chức năng tham mưu và triển khai công tác quản lý nhà nước về y tế trong lực lượng CAND, bước đầu triển khai có hiệu quả công tác quản lý, chăm sóc nâng cao sức khỏe CBCS cũng như công tác đảm bảo y tế CAND trên các lĩnh vực. Đặc biệt, trong năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Cục Y tế đã chủ động, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ và BCĐ phòng chống dịch bệnh Bộ Công an ban hành nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo, tổ chức triển khai phòng chống dịch hiệu quả trong toàn lực lượng. Bên cạnh đó,công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được Đảng ủy quan tâm, tăng cường, chỉ đạo thường xuyên, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị…

Đạ ihội bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025. 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích mà Đảng bộ Cục Y tế đạt được trong thời gian qua. Đồng tình và đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, tự phê bình và phê bình, đã chỉ rõ 3 nhóm hạn chế, tồn tại, 4 nhóm nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót và rút ra 7 bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Báo cáo chính trị đã trình tại Đại hội. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị toàn thể Đại hội tiếp tục phân tích, đánh giá, làm rõ hơn các nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế này, nhất là các nguyên nhân chủ quan và đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH tiếp tục đặt ra những thách thức, yêu cầu rất lớn đối với công tác Công an, chính vì vậy, ngoài mục tiêu chung, 6 chỉ tiêu cụ thể và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đượcBáo cáo chính trị của Đảng bộ Cục trình tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh một số nội dung đề nghị Ban Chấp hành Đảng ủy Cục Y tế cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. Trước tiên, cần quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng,Đảng ủy CATW, Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượngCAND, nhất là các nội dung có liên quan đến công  tác đảm bảo, chăm sóc sức khỏe CBCS và công tác y tế CAND. 

Tập trung nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt “Đề án tổng thể phát triển mạng lưới y tế CAND tầm nhìn đến năm 2030”, coi đây là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt, trọng tâm của đơn vị góp phần củng cố, nâng cao một bước chất lượng hệ thống y tế CAND đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đạ ibiểu tại Đại hội

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là tham mưu cho Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an trong công tác quản lý Nhà nước về y tế và môi trường trong lực lượng CAND. Trong đó, cần khẩn trương nghiên cứu, tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ chỉ đạo thực hiện quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW ngày 11/5/2020 về việc cho phép các bệnh viện Công an được hợp tác, liên kết với một số bệnh viện lớn trong nước có uy tín nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho CBCS và nhân dân.Làm tốt công tác theo dõi, quản lý nhằm đề xuất các giải pháp tháo gỡ các khó khăn đối với các Bệnh viện hạng I và tuyến y tế cơ sở. 

Chủ động theo dõi, nghiên cứu, bám sát các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế, từ đó xây dựng các chương trình, mục tiêu, kế hoạch thực hiện đảm bảo đáp ứng trong tình hình mới, phù hợp với tính đặc thù trong công tác chiến đấu của lực lượng Công an…

Đại hội đã thống nhất cao, bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng ủy Cục Y tế nhiệm kỳ 2020-2025và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Cục đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025.

Tâm Phạm