Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy, lãnh đạo Công an các thành phố Cụm thi đua số 1 đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác XDLL - CAND đề ra. Trong đó, chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị 02/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND, giai đoạn 2016-2020; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Công an các thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị và định hướng công tác tuyên truyền của Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Thành ủy, kịp thời tuyên truyền, thông tin đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm ngày truyền thống, thành lập của các đơn vị…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, Đảng ủy, lãnh đạo Công an các thành phố Cụm thi đua số 1 tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ CAND. Trong đó, chú ý công tác nắm và giải quyết tư tưởng để xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ CAND bản lĩnh và luôn tuyệt đối trung thành, tận tụy với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nhiệm vụ công tác XDLL gắn với các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 

Đồng thời, tập trung rà soát, đánh giá, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, kiên quyết tinh giản những cán bộ, chiến sỹ có thái độ làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm và nhiều năm liền không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc các quy trình về công tác cán bộ, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và phòng chống tiêu cực…


Đức Mừng