Đại tá Đỗ Văn Hoành, Chánh Thanh tra Bộ Công an đã báo cáo Bộ trưởng về chương trình, thành phần tham gia tiếp dân, đồng thời yêu cầu công dân trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo rõ ràng, cụ thể, kèm theo các tài liệu chứng minh nội dung tố cáo.

 Tại buổi tiếp công dân, Bộ trưởng đã nghe công dân trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo ở nhiều lĩnh vực, phản ánh kiến nghị cơ quan Nhà nước còn chậm trễ, giải quyết còn chưa thỏa đáng, chưa có văn bản trả lời đơn thư của công dân… 

Sau khi nghe và xem xét đơn thư, Bộ trưởng Tô Lâm tiếp nhận đơn và giao cho Thanh tra Bộ Công an chuyển cho cơ quan chuyên môn giải quyết, trả lời công dân. Đối với những khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng, Bộ trưởng giao cho Thanh tra Bộ Công an là đơn vị tiếp nhận đơn, tham mưu, đề xuất Bộ trưởng xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đối với những nội dung khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Công an các địa phương, Bộ trưởng giao Thanh tra Bộ Công an có văn bản yêu cầu Thủ trương Công an các đơn vị, địa phương có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và có văn bản trả lời công dân. 

Thanh tra Bộ Công an là đơn vị tiếp nhận, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, Công an đơn vị, địa phương, cá nhân có liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, khi có kết quả có văn bản trả lời cho công dân.

Đối với những nội dung khiếu nại, tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm hướng dẫn công dân công dân gửi đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Bộ trưởng Tô Lâm nghe công dân trình bày kiến nghị

Buổi tiếp dân định kỳ của Bộ trưởng Tô Lâm nhằm tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các cấp và cán bộ, chiến sĩ CAND trong công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Bộ Công an. Bộ trưởng chỉ đạo công tác giải quyết đơn thư, tố cáo phải khách quan, công khai, dân chủ, không được chậm trễ, dứt điểm những nội dung phản ánh của nhân dân.


T.H