Ngày 28-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, UBND tỉnh Ninh Thuận đã gửi tờ trình tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, đề nghị cho phép đăng ký xây dựng hồ sơ khoa học các tháp Chăm tỉnh Ninh Thuận và Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Ninh Thuận vào Danh mục Di sản văn hóa đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận các tháp Chăm là Di sản văn hóa thế giới vào năm 2017 và Lễ Hội Katê của người Chăm Ninh Thuận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2018.

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Tháp Pô Klong Girai và Tháp Pô Rômê là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

TK