Dự án thực hiện tu bổ, tôn tạo và phục hồi một số di tích gốc gồm: Đình Tiên (đình Xã); chùa Trường Ninh; mộ và đền thờ La Khê hầu Nguyễn Trọng; đền thờ và mộ Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm...

Đồng thời, đầu tư tôn tạo, xây dựng mới một số công trình hỗ trợ và phát huy giá trị di tích. Mục tiêu đầu tư nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị của Khu di tích quốc gia đặc biệt đại thi hào Nguyễn Du đáp ứng các chức năng chủ yếu của du lịch văn hóa, gắn với các giá trị thi ca của đại thi hào Nguyễn Du và các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Trân Trân