Dự án Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (dự án EU-ESRT) là chương trình hỗ trợ kỹ thuật du lịch lớn nhất tại Việt Nam do Liên minh Châu Âu tài trợ, với mục tiêu đưa ra các nguyên tắc về du lịch có trách nhiệm vào ngành du lịch Việt Nam để nâng cao khả năng cạnh tranh và góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội. 

Tại hội nghị Dự án EU-ESRT đã báo cáo kết quả sau 6 năm hoạt động của dự án và thảo luận về phương hướng duy trì bền vững các kết quả đã đạt được thông qua việc áp dụng các nguyên tắc của du lịch có trách nhiệm.

Quang cảnh hội nghị

Dự án EU-ESRT có tổng trị giá 12,1 triệu Euro, được triển khai dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch từ 2011 và sẽ kết thúc vào tháng 11-2016. 

Các kết quả nổi bật chính bao gồm việc tổ chức 460 khóa tập huấn cho 13.276 lượt học viên, nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho 32.572 học sinh Trung học Phổ thông, phổ biến các tài liệu kỹ thuật qua mạng với 70.410 lượt tải.

Qua 6 năm triển khai, các hoạt động của Dự án EU-ESRT về thực hành du lịch có trách nhiệm đã bắt đầu có tác động đến nhận thức của các cấp, các ngành đối với yêu cầu về sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam. 


Lưu Hiệp