Những luận điệu công kích, phủ nhận ý nghĩa và tầm vóc của Cách mạng Tháng Mười, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, cho đó là học thuyết "viển vông", "phi thực tế"; rằng CNXH là một "sai lầm của lịch sử"... được chúng tung ra trên khắp các châu lục, được tuyên truyền trên khắp các phương tiện thông tin từ thô sơ đến hiện đại, được “mớm” lời cho tất cả các phần tử chống đối, thù địch. 

Tung ra luận thuyết Cách mạng Tháng Mười Nga là một "sai lầm của lịch sử", các thế lực thù địch hòng xuyên tạc, bẻ cong quy luật phát triển của lịch sử. Theo chúng, lịch sử không có cái chế độ xã hội mang tên là chủ nghĩa xã hội; tiến lên CNXH và chủ nghĩa Cộng sản không phải là sự vận động tất yếu của lịch sử, mà chủ nghĩa tư bản mới là chế độ xã hội "vĩnh hằng", là tất yếu của lịch sử. Vì thế, chúng tuyên truyền rằng, Cách mạng Tháng Mười Nga, một cuộc cách mạng thủ tiêu chế độ áp bức, bóc lột, thiết lập chế độ xã hội mới, chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa, là trái với "quy luật lịch sử".

Cái "sai lầm của lịch sử" ở đây mà các thế lực thù địch đã cố tình áp đặt đối với Cách mạng Tháng Mười, là cuộc cách mạng này đã không đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản, nằm ngoài sự phát triển của lịch sử! Đây là luận thuyết đầy tính chất phản động, phản khoa học và cực kỳ nguy hiểm. Nó không những trực tiếp phủ nhận những giá trị của Cách mạng Tháng Mười mà còn nhằm phủ nhận một học thuyết cách mạng và khoa học là chủ nghĩa Mác - Lênin; nó không những cố tình "nắn" xu thế phát triển khách quan của lịch sử mà còn biện minh cho sự tồn tại "vĩnh hằng" của chủ nghĩa tư bản.

CNXH - sản phẩm hiện thực của Cách mạng Tháng Mười Nga được dựa trên học thuyết cách mạng và khoa học. C.Mác và Ph.Ăngghen đã tìm ra quy luật vận động, phát triển của lịch sử, chỉ ra tính tất yếu diệt vong của chủ nghĩa tư bản và tính tất yếu thắng lợi của CNXH. Các ông cho rằng: CNXH là "một phong trào hiện thực", CNXH "không cần phải thực hiện một lý tưởng nào cả, mà chỉ cần giải phóng những nhân tố của xã hội mới đã phát triển trong lòng xã hội tư sản cũ đang sụp đổ".

Cách mạng Tháng Mười Nga thành công là sản phẩm trực tiếp, hiện thực của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chủ nghĩa Mác - Lênin không phải là "ảo tưởng", "viển vông", "phi thực tế", chủ nghĩa Mác - Lênin là sản phẩm từ hiện thực khách quan, nó dẫn dắt các lực lượng xã hội tiến bộ thúc đẩy lịch sử phát triển, cải tạo hiện thực khách quan.

Sự bùng nổ và thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười là tất yếu khách quan. CNXH được sản sinh ra từ cuộc cách mạng ấy là sinh ra từ hiện thực, thực tế; đó là kết quả của việc giải quyết các mâu thuẫn thời đại không thể điều hòa được tập trung ở nước Nga trong những năm đầu thế kỷ XX; là sự "giải phóng những nhân tố của xã hội mới đã phát triển trong lòng xã hội" nước Nga đương thời. Một cuộc cách mạng như thế, rõ ràng, là sản phẩm tất yếu của lịch sử, phù hợp với sự vận động khách quan của lịch sử, không thể cố tình xuyên tạc đó là "sai lầm của lịch sử".

Nếu nói về quy luật lịch sử, thì cần phải dựa trên cơ sở phương pháp luận thật sự khoa học trong việc xem xét, nghiên cứu sự vận động của lịch sử xã hội loài người. Phương pháp luận duy nhất đúng ở đây là học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin. C.Mác khẳng định: "Sự phát triển của những hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên”.

Chỉ có thể bằng cách tiếp cận hình thái kinh tế - xã hội, lịch sử xã hội loài người mới được nhìn nhận một cách đúng đắn và toàn diện, mới thấy rõ được vai trò của các quy luật và của tất cả các quan hệ kinh tế, chính trị, giai cấp… trong sự phát triển của lịch sử; mới có thể thấy rõ và phân tích đúng đắn bức tranh chung của sự phát triển xã hội loài người và những đặc điểm, đặc thù trong lịch sử phát triển của các quốc gia dân tộc.

Lịch sử xã hội loài người cho đến nay đã trải qua bốn hình thái kinh tế - xã hội và đang quá độ tiến vào hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, theo đúng quy luật vốn có mà học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ ra. Cách mạng Tháng Mười là một logic lịch sử, là sản phẩm tất yếu của "quá trình lịch sử - tự nhiên”; không thể nói bừa rằng đó là một "sai lầm của lịch sử".

Những ai cho rằng, Cách mạng Tháng Mười là một "sai lầm của lịch sử" thì hãy tĩnh tâm nhìn lại lịch sử trong vòng thế kỷ qua. Kể từ khi được thiết lập đến nay, CNXH hiện thực đang ở thập kỷ thứ mười của sự phát triển với những bước thăng trầm gồm cả những thành tựu, công lao to lớn đối với nhân loại và cả những tổn thất nặng nề, để rồi một số nước đang tiếp tục trên con đường xây dựng CNXH, tạo cho CNXH hiện thực một diện mạo mới năng động, sáng tạo và phong phú hơn. 

Mục tiêu giải phóng con người khỏi mọi ách áp bức, bóc lột, đưa con người lên làm chủ, đem lại cuộc đời tự do, hạnh phúc thực sự cho quần chúng nhân dân bằng con đường cách mạng XHCN mà Cách mạng Tháng Mười Nga đã vạch ra là mục tiêu hiện thực, là con đường thực tiễn, hợp quy luật, đã và đang diễn ra trên thế giới và ở Việt Nam và CNXH vẫn là tương lai của nhân loại. Điều đó cho thấy sức sống trường tồn của những giá trị mà Cách mạng Tháng Mười đã đem lại; tỏ rõ con đường đi lên CNXH là đúng đắn, phù hợp với quy luật của lịch sử chứ không phải là "viển vông", "phi thực tế" như sự bịa đặt, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Hơn tám thập kỷ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân dân ta đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH và ngày nay, trước những biến động phức tạp của tình hình, sự nghiệp đổi mới đất nước vẫn tiếp tục phát triển, đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Điều đó có được là bởi cách mạng Việt Nam đã biết kế thừa, phát huy những giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười, được soi sáng bởi chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là hiện thực sinh động khẳng định những giá trị và tính hợp quy luật lịch sử của Cách mạng Tháng Mười, làm thất bại, phá sản mọi mưu đồ xuyên tạc, phủ nhận Cách mạng Tháng Mười của các thế lực thù địch. 

PGS, TS Nguyễn Mạnh Hưởng