Trả lời: Theo Luật Kiểm toán Nhà nước vừa được công bố và có hiệu lực thi hành từ  ngày 1/1/2016 thì quyền của đơn vị được kiểm toán quy định tại Điều 56 của Luật là: Được yêu cầu Đoàn Kiểm toán xuất trình quyết định kiểm toán, Kiểm toán viên Nhà nước xuất trình thẻ Kiểm toán viên Nhà nước. Được từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm toán; đề nghị thay thế thành viên Đoàn Kiểm toán khi có bằng chứng cho rằng thành viên đó không trung thực, khách quan trong khi làm nhiệm vụ hoặc thuộc trường hợp không được bố trí làm thành viên Đoàn Kiểm toán theo quy định tại Điều 28 của Luật Kiểm toán Nhà nước.

Được giải trình bằng văn bản về những vấn đề được nêu trong dự thảo báo cáo kiểm toán nếu xét thấy chưa phù hợp. Được khiếu nại về hành vi của thành viên Đoàn Kiểm toán trong quán trình thực hiện kiểm toán khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật. Khiếu nại về đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị kiểm toán trong báo cáo kiểm toán khi có căn cứ cho rằng đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đó là trái pháp luật. Được yêu cầu Kiểm toán Nhà nước bồi thường thiệt hại trong trường hợp gây thiệt hại cho đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật.

Ban PLBĐ