Theo kết luận tại cuộc họp giải quyết những vấn đề bức xúc của người lao động tại Công ty Cấp nước diễn ra mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động 76 người, trong đó xem xét xử lý lại bước 3 theo quy định tại Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24-12-2010 của Bộ LĐ-TB&XH;

kiểm tra trình tự, thủ tục, quy trình thực hiện có chặt chẽ chưa đối với việc xử lý lao động theo phương án đã phê duyệt nhưng sau đó hợp đồng lại 5 trường hợp có tên trong danh sách dôi dư; xem xét cân nhắc việc tiếp tục giải quyết lao động dôi dư đối với 29 trường hợp mới đây. 

Công ty Cấp nước Cà Mau, nơi có rất nhiều người lao động bị cho nghỉ việc sai quy định.

Lưu ý, việc giải quyết lao động dôi dư, giải quyết việc khiếu nại, khiếu kiện phải hết sức cân nhắc, thận trọng trong từng trường hợp cụ thể.

Trước đó, hàng chục người lao động tại Công ty Cấp nước đã có đơn cầu cứu gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cho rằng công ty này đã cho họ nghỉ việc sai quy định, đồng thời phản ánh một số vấn đề bất bình thường tại công ty này. Trong đó, có việc bổ nhiệm cán bộ sai quy định, “ưu tiên” người thân và người sai phạm, còn những người luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ thì bị phân biệt đối xử, thậm chí là bị đuổi việc.

Xuân Trang