Trong các ngày 8/5 và 23/5/2014, ông Bình đã gửi đơn khiếu nại các quyết định nêu trên đến Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa để giải quyết theo quy định tại các điều 5, 27, 28 Luật khiếu nại 2011 và điều 57, 58, 61 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ. VPTT Báo CAND tại Khánh Hòa cũng đã chuyển đơn khiếu nại nêu trên đến Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, thế nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định, nên ông Bình tiếp tục gửi đơn khiếu nại và đã được Báo CAND chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên xem xét.

Ngày 30/9/2014, VPTT Báo CAND tại Khánh Hòa nhận được Công văn số 4010/UBND-NC ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh Phú Yên, cho biết: “Về trường hợp khiếu nại của ông Nguyễn Thái Bình, ngày 30/5/2014, UBND tỉnh đã có Văn bản số 2028/UBND-NC chuyển đơn để Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông Bình theo đúng quy định của Luật khiếu nại năm 2011, không để công dân gửi đơn khiếu nại nhiều lần”

PV