UBND huyện Nghĩa Hưng có công văn trả lời bà như sau: Thực hiện Chỉ thị số 07- CT/TU của Tỉnh ủy Nam Định về tiếp tục dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp và các Nghị quyết của Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng, Quyết định của UBND huyện Nghĩa Hưng về dồn điền đổi thửa. UBND xã Nghĩa Lâm đã tổ chức thực hiện dồn điền đổi thửa theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, được bàn bạc dân chủ, khách quan và nhân dân đồng thuận.

Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân, cơ sở và nhân dân các thôn xóm đã họp và thống nhất trước khi dồn điền đổi thửa. Những hộ còn nợ đọng sản phẩm nếu không thực hiện nghĩa vụ đầy đủ thì phải nhận ruộng ở vùng cuối theo quy định của thôn xóm bàn và thống nhất. Khi thanh toán xong công nợ mới được giao nhận ruộng tại thực địa. Hộ gia đình ông Toản, bà Thìn mặc dù còn nợ đọng sản phẩm với HTX và UBND xã nhưng xét hoàn cảnh gia đình ông Toản là đối tượng chính sách nên tiếp tục giao 846m2 đất ruộng tại thửa 157 tờ bản đồ số 5. Cơ sở xóm đã báo nhiều lần nhưng ông Toản không nhận ruộng. Do đó, UBND xã tạm giao thầu cho hộ khác sử dụng.

Việc dồn điền đổi thửa là cuộc vận động nhân dân thực hiện việc dồn đổi ruộng từ thửa nhỏ thành thửa lớn trên cơ sở quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sản xuất nông nghiệp. Quá trình thực hiện dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp không có việc thu hồi đất.

Ngày 16/4, UBND xã đã tổ chức hội nghị trả lời kiến nghị của bà Thìn

Ban PL - BĐ