Cơ quan QLTT đã tịch thu tiêu hủy tổng cộng 15.394 MBH thành phẩm, 23.587 vỏ nhựa, mốp xốp (bán phành phẩm) và 29,8kg đề can, tem nhãn, móc khóa, vật liệu làm MBH.
T.H.