Ông Nguyễn Đức Hạnh yêu cầu Đoàn thanh tra và tỉnh cần chủ động phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện cuộc thanh tra. Đoàn thanh tra cần có lịch làm việc cụ thể với từng đơn vị, phối hợp tốt với địa phương, chấp hành nghiêm quy chế phát ngôn, bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch UBND tỉnh Doãn Thế khẳng định, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch, là hoạt động thường xuyên của các cơ quan quản lý nhà nước, tỉnh sẽ nghiêm túc chấp hành và phối hợp tốt với Đoàn thanh tra.

Việt Hà