Trả lời: Căn cứ Điều 13 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì thẩm quyền xem xét ra quyết định công nhận đối với cán bộ tiền khởi nghĩa thuộc một trong các cơ quan sau:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định đối với người hoạt động cách mạng thuộc cấp ủy địa phương quản lý;

- Ban Đảng, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định đối với người hoạt động cách mạng thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương quản lý;

- Tổng cục Chính trị xem xét, quyết định đối với người hoạt động cách mạng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Tổng cục Chính trị Công an nhân dân xem xét, quyết định đối với người hoạt động cách mạng thuộc Công an nhân dân.

Về thủ tục hồ sơ, Điều 13 Nghị định số 31/2013 quy định: Cá nhân có trách nhiệm viết bản khai về quá trình hoạt động cách mạng có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú, trường hợp người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai kèm biên bản ủy quyền; gửi bản khai kèm một trong các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét ra quyết định công nhận cán bộ tiền khởi nghĩa.

Các cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 45 ngày làm việc từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Xem xét, ra quyết định công nhận và chuyển quyết định công nhận kèm bản khai, biên bản ủy quyền và bản sao các giấy tờ làm căn cứ xác nhận đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nơi người hoạt động cách mạng hoặc đại diện thân nhân, người thờ cúng đang cư trú. Trường hợp không đủ điều kiện công nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nơi người có công hoặc thân nhân người có công cư trú thực hiện chế độ ưu đãi theo quy định sau khi nhận được quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Ban PL-BĐ