UBND huyện Hiệp Hoà có văn bản trả lời như sau: Ngày 11/8/2014, UBND xã Đức Thắng có Tờ trình số 13/TTr- UBND gửi UBND huyện Hiệp Hoà về việc đề nghị cấp GCNQSD đất cho gia đình ông Thọ. Để việc lập hồ sơ cấp GCNQSD đất cho ông Thọ theo đúng quy định pháp luật, UBND huyện chỉ đạo UBND xã và ông Thọ hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSD đất, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hướng dẫn thủ tục, hồ sơ.

Ngày 15/5/2015, ông Thọ có đơn đăng ký cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Căn cứ đơn đề nghị của ông Thọ, UBND xã có phiếu lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, có biên bản công khai kết quả xét duyệt đơn của ông Thọ.

Qua nghiên cứu hồ sơ, ngày 29/6/2015 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã nhất trí đề nghị cấp GCNQSD đất với diện tích 498,4m², nguồn gốc sử dụng tự chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang làm đất ở. Đề nghị Chi cục Thuế huyện căn cứ quy định pháp luật để xác định nghĩa vụ tài chính mà gia đình ông Thọ phải thực hiện.

Căn cứ hồ sơ cấp GCNQSD đất và Tờ trình số 1381/TTr- TNMR của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, ngày 2/7/2015 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1883/QĐ- UBND về việc cấp GCNQSD đất cho ông Thọ và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Ban PL- BĐ