Nghị định quy định, từ ngày 1/1/2015, sẽ tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ); cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 9/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng; Quân nhân, CAND, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2015.   

Nguyễn Hưng