Nghị định quy định, điều kiện để miễn thị thực: có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị ít nhất một năm; có giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam; không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh và tạm hoãn xuất cảnh.

Giấy miễn thị thực có thời hạn tối đa không quá 5 năm và ngắn hơn thời hạn sử dụng của hộ chiếu, hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người được cấp ít nhất là 6 tháng; Giấy miễn thị thực được cấp cho người nhập cảnh Việt Nam thăm thân, giải quyết việc riêng.

Giấy miễn thị thực được cấp vào hộ chiếu và một số trường hợp cụ thể thì giấy miễn thị thực được cấp rời. Giấy miễn thị thực được cấp riêng cho từng người; trẻ em có chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ được cấp giấy miễn thị thực chung với cha hoặc mẹ. Giấy miễn thị thực còn thời hạn được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn của giấy miễn thị thực đã được cấp. Người đã nhập cảnh Việt Nam bằng giấy miễn thị thực được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực nếu có nhu cầu gia hạn tạm trú để thăm thân, hoặc giải quyết việc riêng được xem xét gia hạn không quá 90 ngày.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/11/ 2015.

Nguyễn Hưng