Theo quy định này, cách tính chi phí bồi hoàn được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 143/2013/NĐ-CP. Trường hợp người học chưa chấp hành đủ thời gian làm việc theo quy định, thời gian làm việc chỉ được tính tròn tháng nếu số ngày làm việc trong tháng từ 15 ngày trở lên.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ra quyết định điều động mà người học không chấp hành sự điều động làm việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người học tự ý bỏ việc hoặc có đơn xin thôi việc mà chưa chấp hành đủ thời gian làm việc theo quy định thì thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi học và cấp chi phí đào tạo từ ngân sách hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý người lao động thành lập Hội đồng xét chi phí bồi hoàn đối với trường hợp quy định theo Nghị định số 143/2013/NĐ-CP.

Về thời gian hoàn trả chi phí, Thông tư Liên tịch cũng quy định, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định chi phí bồi hoàn của cơ quan có thẩm quyền, người học hoặc gia đình người học có trách nhiệm nộp trả đầy đủ khoản tiền phải bồi hoàn vào ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2015.

PV