Theo quy định tại Thông tư này, hợp đồng dịch vụ việc làm của Trung tâm dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, ký kết theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 196/2013/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP nhằm mục đích tư vấn nghề, việc làm; thu thập, phân tích, dự báo, cung ứng thông tin thị trường lao động hoặc đào tạo kỹ năng, dạy nghề... phải đảm bảo một số nội dung cơ bản.

Cụ thể như: Tên, địa chỉ liên hệ của các bên; giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán; nội dung cụ thể của dịch vụ việc làm cung cấp; phương thức thực hiện hợp đồng; quyền, nghĩa vụ của các bên; trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; giải quyết tranh chấp và các nội dung khác (nếu có).

Riêng đối với hợp đồng dịch vụ việc làm có thực hiện việc giới thiệu hoặc cung ứng lao động, ngoài các nội dung nêu trên, hợp đồng còn phải có quy định về trách nhiệm theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do trung tâm, doanh nghiệp giới thiệu hoặc cung ứng trong thời gian người lao động thực hiện hợp đồng lao động mùa vụ, hợp đồng lao động theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Trường hợp hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên thì thực hiện theo dõi trong 12 tháng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2015.

PV