Kỳ thi có dưới 100 thí sinh, mức thu phí là  500.000 đồng/thí sinh/lần. Kỳ thi có dưới 100-500 thí sinh, mức thu phí là 400.000 đồng/thí sinh/lần. Kỳ thi có 500 thí sinh trở lên, mức phí là 300.000 đồng/thí sinh/lần.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất mức phí dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ 500.000-1.4000  đồng/thí sinh/lần. Lệ phí phúc khảo thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức 150.000 đồng/bài thi.
H.T.