Nghị định mới bổ sung quy định phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây: Không thông báo công khai về nhu cầu tuyển lao động hoặc thông báo ít hơn 5 ngày làm việc trước khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, hoặc thông báo không đảm bảo các nội dung cơ bản theo quy định; Không thông báo công khai kết quả hoặc thông báo sau 5 ngày làm việc.

Hành vi phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. Nghị định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi: Phân biệt đối xử về tiền lương, thời giờ làm việc và các quyền và nghĩa vụ khác trong quan hệ lao động nhằm cản trở việc thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động…

Nam Phương