Cụ thể: cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau; cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán; cá nhân, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ việc cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất đã nộp thuế theo kê khai tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê.

Tổ chức, cá nhân có phát sinh chi trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế, hoàn thuế, nếu trong năm vì lý do nào đó phải giải thể, chấm dứt hoạt động cũng đều không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN…

L.T.