Hỏi: Xin hỏi khi bị xử phạt vi phạm luật lệ giao thông mà làm mất biên bản xử phạt thì có được nộp phạt để lấy lại giấy tờ xe đang tạm giữ không? (Lê Văn Đạo, quận Hà Đông, Hà Nội)

Trả lời: Căn cứ Điều 57 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính: 1. Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không thuộc trường hợp quy định tại Đoạn 1 Khoản 1 Điều 56 của Luật này. 2. Việc xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản phải được người có thẩm quyền xử phạt lập thành hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. Hồ sơ bao gồm biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính, các tài liệu, giấy tờ có liên quan và phải được đánh bút lục. Hồ sơ phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Căn cứ Khoản 3 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 về lập biên bản vi phạm hành chính: Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 2 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký; trường hợp người vi phạm không ký được thì điểm chỉ; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản; trường hợp biên bản gồm nhiều tờ, thì những người được quy định tại khoản này phải ký vào từng tờ biên bản.

Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản. Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 1 bản; trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt.

Như vậy, khi lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính thì biên bản này được lập thành 2 bản và giao cho cá nhân vi phạm hành chính 1 bản và 1 bản sẽ được cơ quan có thẩm quyền lưu trữ. Bạn tới nộp phạt kèm theo giấy tờ trình bày về việc mất biên bản thì có thể tiến hành nộp phạt và lấy lại giấy tờ xe.

Luật gia Cao Đắc Nhật (Công ty Luật số 5 - Quốc gia)