Hỏi: Ngoài các đơn vị phòng chống tham nhũng hiện nay thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền xác minh vụ việc tham nhũng, lãng phí hay không? Xin Báo Công an nhân dân cho tôi biết rõ hơn những chức năng phòng, chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?(Bùi Thị Nguyệt, phường Tràng Tiền, Hà Nội)

Trả lời: Theo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa được ban hành và có hiệu lực từ 1/1/2016 thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chức năng này được quy định tại Điều 23 của Luật.

Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí với các nội dung sau: Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; xác minh vụ việc tham nhũng, lãng phí và xử lý người có hành vi tham nhũng, lãng phí.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ, khen thưởng đối với người có công phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải xem xét, trả lời yêu cầu, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Ban PLBĐ