UBND tỉnh trả lời: Về nguồn gốc đất các hộ dân được UBND thị xã Kon Tum cấp năm 1987 là tại khu vực kho đạn của quân đội chế độ cũ và nằm trong quỹ đất quốc phòng do Tỉnh đội tỉnh Gia Lai - Kon Tum quản lý. Năm 1989, Tỉnh đội bàn giao khu vực đất quốc phòng trên cho Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3 quản lý, sử dụng làm thao trường, bãi tập quân sự.

Theo quy định của Luật Đất đai năm 1988 thì chưa có các quy định về việc bồi thường giá trị đất đối với người đang sử dụng đất bị thu hồi đất sử dụng vào mục đích an ninh quốc phòng, mục đích công cộng… như các quy định ở Luật Đất đai năm 1993.

Mặt khác, việc sử dụng đất của các hộ dân từ năm 1987 đến năm 1989, việc quản lý sử dụng đất của Sư đoàn 10 từ năm 1989 đến khi bàn giao cho địa phương quản lý năm 1999 đã trải qua nhiều năm, hiện trạng có nhiều thay đổi. Khi địa phương nhận bàn giao đất quốc phòng theo Quyết định số 775/QĐ-TTg thì hiện trạng đất chỉ là thao trường, bãi tập quân sự.

UBND tỉnh và các ngành chức năng đã nhiều lần giải quyết đơn của ông Nhiễu và các hộ dân, tuy nhiên các hộ dân vẫn tiếp tục khiếu nại. UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng, UBND TP và Sư đoàn 10 tiến hành kiểm tra, đồng thời giao UBND TP làm việc với các hộ dân, đề xuất với UBND tỉnh phương án giao đất ở cho các hộ dân nếu các hộ dân có khó khăn về đất ở. Sau khi có báo cáo kết quả kiểm tra, UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với các hộ dân nhằm xử lý dứt điểm khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật

Ban PL - BĐ