Cụ thể, Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chủ động trong công tác quản lý lĩnh vực vệ sinh môi trường; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu khối lượng, nhật ký công trình hằng ngày. Thống nhất phương án tố chức sản xuất của nhà thầu phù hợp cho từng khu vực, tuyến đường, thời gian thực hiện và thường xuyên giám sát kết quả.

Chủ động xử phạt hoặc xem xét dừng thực hiện hợp đồng đối với nhà thầu thực hiện vệ sinh môi trường chưa đáp ứng dược yêu cầu về chất lượng theo yêu cầu hồ sơ thầu và phương án duy trì vệ sinh môi trường đã được thống nhất theo đúng quy định. Không để các hiện tượng tập kết nhiều xe gom tại 1 điểm gây cản trở giao thông.

Thực hiện vệ sinh sạch điểm tập kết, kịp thời thu dọn, vận chuyển rác thải trong ngày, không để tồn đọng. Thực hiện thu gom rác thải trong ngày hướng tới mục tiêu đạt tỷ lệ 100% ở tất cả các khu vực đô thị và nông thôn…

Nhật Uyên