Trả lời: Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động vừa được công bố và có hiệu lực từ 1/7/2016, tại Điều 69 về “An toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động nhận cộng việc về làm tại nhà” quy định cụ thể như sau:

Người lao động khi thỏa thuận bằng văn bản với người sử dụng lao động về việc giao công việc về làm tại nhà trên cơ sở căn cứ vào việc người lao động bảo đảm được yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động đối với công việc được giao tại nhà. Nếu xảy ra tai nạn lao động khi làm việc tại nhà thì người lao động hoặc thân nhân của họ phải báo cáo ngay để người sử dụng lao động biết.

Trong thư anh không nhắc đến mình đã tham gia bảo hiểm tai nạn lao động hay chưa, nhưng trường hợp người bị tai nạn lao động đã tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì được giải quyết các chính sách, chế độ liên quan đến người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Trường hợp người bị tai nạn lao động là người thuộc diện không phải tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết quyền lợi cho người lao động theo quy định tại các khoản 1,2,3,4,5,6,7,8 và 10 Điều 38 của Luật này.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm kiểm tra việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động đối với nơi làm việc của người lao động nhận công việc về làm tại nhà; thực hiện các cam kết trong thỏa thuận với người lao động nhận công việc về làm tại nhà; báo cáo tai nạn lao động xảy ra khi làm việc tại nhà của người lao động cùng với báo cáo chung về tai nạn lao động quy định tại Điều 36 của Luật An toàn, vệ sinh lao động.                                        

Ban PLBĐ