UBND quận Ba Đình trả lời: HTX Thương mại Ngọc Hà có điều lệ Hợp tác xã đã được Đại hội xã viên thông qua ngày 25/1/2006. Các nội dung kiến nghị trong đơn về thẩm quyền giải quyết là của Ban Quản trị và Ban Kiểm soát HTX. Các hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu công khai các khoản thu - chi tài chính của HTX đều là những nội dung được công khai thảo luận và biểu quyết tại Đại hội xã viên theo quy định tại điều lệ HTX.

Trong trường hợp Ban Quản trị không triệu tập Đại hội xã viên theo quy định thì các xã viên có quyền yêu cầu Ban Quản trị, Chủ nhiệm HTX, Ban Kiểm soát triệu tập Đại hội xã viên bất thường theo quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2003. Các cơ quan quản lý Nhà nước không có thẩm quyền giải quyết công việc nội bộ của HTX Thương mại Ngọc Hà. Ngày 19/8/2010, UBND quận Ba Đình đã tổ chức buổi làm việc với Ban Quản trị và Ban Kiểm soát hợp tác xã.

Tại buổi làm việc này, UBND quận đã hướng dẫn Ban Quản trị và Ban Kiểm soát HTX thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ HTX Thương mại Ngọc Hà. UBND quận cũng yêu cầu Ban Quản trị và Ban Kiểm soát HTX phải tổ chức đại hội xã viên trước ngày 30/10/2010 để giải quyết các vấn đề nội bộ của HTX và có báo cáo kết quả về UBND quận Ba Đình

Ban PL-BĐ