Trả lời: Theo quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 và các văn bản liên quan thì đối với đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo thì cơ quan nhà nước có trách nhiệm xử lý các nội dung này theo nguyên tắc sau:

1. Về nội dung khiếu nại:

Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và có đủ các điều kiện của luật định thì cơ quan chức năng phải thụ lý để giải quyết; trong trường hợp đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người thì có trách nhiệm hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn riêng để thực hiện việc khiếu nại.

Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không đủ các điều kiện để thụ lý giải quyết thì cơ quan chức năng có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý.

2. Về nội dung tố cáo:

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm phân loại và xử lý như sau:

- Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì phải thụ lý để giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và Nghị định này;

- Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì chậm nhất trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo và các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có) cho người có thẩm quyền giải quyết;

- Không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới;

- Nếu tố cáo hành vi phạm tội thì chuyển cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát xử lý theo quy định tại Điều 71 của Luật Khiếu nại, tố cáo

Ban PL-BĐ