Để bảo đảm tính nghiêm túc, chính xác, khách quan, công bằng theo đúng quy định tại Kế hoạch, Thể lệ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an về tổ chức cuộc thi, Báo Công an nhân dân Điện tử phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an (cơ quan thường trực Ban tổ chức cuộc thi trong Công an nhân dân) đăng tải các văn bản nêu trên để Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ biết, thực hiện.

>> ĐÁP ÁN:

>> QUY CHẾ: