UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có văn bản trả lời như sau: Thửa đất bà Thuỳ đang khiếu nại trước đây là của ông Nguyễn Văn Hồng được Nhà nước giao đất theo Quyết định số 253/QĐ- UB ngày 25/12/1992.

Theo Quyết định trên, ông Hồng chỉ được nhà nước giao đất với diện tích 200m2, không giao phần đất thuộc hành lang an toàn quốc lộ 1A. Ngày 25/2/1999, ông Hồng bán lô đất trên cho bà Thuỳ.

Tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bà Thuỳ đã biết phần đất hợp pháp bà nhận chuyển nhượng là 200m², không được sử dụng diện tích thuộc hành lang an toàn quốc lộ 1A.

Ngày 11/12/2013, UBND huyện Phong Điền ra Quyết định số 6179/QĐ- UBND thu hồi thửa đất 14/2, diện tích 109,7m² bà Thuỳ đang sử dụng là thuộc đất hành lang an toàn quốc lộ 1A. Căn cứ Điều 14 Nghị định số 69/2009/NĐ- CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; khoản 1 Điều 7 Nghị định số 197/2004/NĐ- CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; điều 15 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2011/QĐ- UBND ngày 1/6/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh thì trường hợp của bà Thuỳ không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Ngày 29/1/2015, UBND tỉnh đã có Quyết định số 224/QĐ- UBND giải quyết khiếu nại (lần 2) đơn của bà. Nếu không đồng ý với Quyết định của UBND tỉnh, bà có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định.

Ban PL- BĐ