Thứ nhất, giảm thuế cho cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế. Thứ hai, miễn thuế theo các điều ước quốc tế. Thứ ba, miễn thuế đối với cá nhân làm việc cho dự án ODA, dự án phi chính phủ, nhân viên Liên hợp quốc tại Việt Nam. Thứ tư là giảm 50% thuế cho cá nhân làm việc trong khu kinh tế.

Tổng cục Thuế cũng nêu rõ, các cá nhân làm việc cho các dự án, doanh nghiệp công nghệ cao không thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế TNCN.

H.A.