UBND TP Hà Nội đánh giá, việc huy động vốn xã hội hóa thực hiện Đề án hiện đại hóa thiết bị y tế đến năm 2015 đạt thấp (chỉ 9%). Việc triển khai và tổ chức xã hội hóa chủ yếu tại các bệnh viện tuyến TP, hầu hết các bệnh viện tuyến huyện chưa triển khai.

Các bệnh viện chủ yếu thu hút đầu tư vào những lĩnh vực mà chủ đầu tư có điều kiện thu hồi vốn nhanh và sinh lợi cao trong thời gian ngắn như: Chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm sinh hóa và huyết học… Đặc biệt, cơ cấu giá dịch vụ liên doanh còn bất cập: Chưa tính cụ thể khấu hao tài sản cố định trong khi đó giá trị khấu hao tài sản là máy móc thiết bị của đối tác đưa vào giá dịch vụ chiếm tỷ lệ cao làm ảnh hưởng tới quyền lợi người bệnh…

Chi Linh