Hiện, đã có 17.900 trường hợp mắc, trong đó 6.395 trường hợp tử vong.

Khoảng cách về số mắc giữa Sierra Leone và Liberia đã hầu như không còn, khi Sierra Leone đã có 7.798 trường hợp mắc, 1.742 trường hợp tử vong, còn Liberia đã có 7.719 trường hợp mắc, 3.177 trường hợp tử vong.

Đứng thứ 3 vẫn là  Guinea với 2.283 trường hợp mắc, 1.412 trường hợp tử vong. Các nước khác số mắc và tử vong không thay đổi.

Dạ Miên