UBND tỉnh giao Sở Y tế Kon Tum làm đầu mối, triển khai xây dựng công trình đảm bảo tiến độ và theo đúng các quy định hiện hành; sử dụng nguồn tài trợ đúng mục đích và thực hiện quản lý, sử dụng hiệu quả các công trình được hỗ trợ đầu tư.

Được biết, trong những năm gần đây, VietinBank đã có nhiều chương trình tài trợ an sinh xã hội cho Kon Tum với tổng số tiền hơn 70 tỷ đồng.

N.H.Khôi