Từ tình hình thực tế trên, UBND TP Cần Thơ triển khai thực hiện mô hình “Điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng” (gọi tắt là Điểm tư vấn).

Việc thành lập Điểm tư vấn gắn với các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone, để triển khai công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng không chỉ giúp nâng cao chất lượng công tác điều trị nghiện ma túy. 

Đây còn là địa điểm tư vấn cho người nghiện ma túy, gia đình họ lựa chọn hình thức cai nghiện, giới thiệu người nghiện ma túy tham gia điều trị methadone. 

Tạo thuận lợi cho người nghiện ma túy tham gia điều trị, cung cấp dịch vụ toàn diện cho người nghiện ma túy, giúp họ từ bỏ ma túy và hòa nhập cộng đồng bền vững.

Theo lộ trình, mỗi quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ điều thành lập một Điểm tư vấn đặt tại cơ sở điều trị hoặc điểm cấp phát thuốc methadone. Đến năm, 2020 có 9 Điểm tư vấn tại các quận, huyện. 

Tổng kinh phí thực hiện cho giai đoạn 2018 – 2020 là trên 2,6 tỷ đồng.

Trần Lĩnh