Đối với nhóm dự án có khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), thủ tục về đất đai, UBND TP Hà Nội giao Ban Chỉ đạo GPMB TP chủ trì phối hợp UBND các quận, huyện liên quan, nơi có dự án làm việc với từng nhà đầu tư rà soát điều chỉnh phương án xử lý vướng mắc GPMB, đẩy nhanh tiến độ dự án. 

Đối với các dự án nhà đầu tư có nhu cầu điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Sở Quy hoạch - Kiến trúc tạo điều kiện xem xét, thẩm định, trình UBND TP phê duyệt theo quy hoạch.

Chi Linh