Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Nhiều BV đã được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chấtt thải y tế thực hiện phân loại chất thải ngay tại nơi phát sinh, thu gom và lưu giữ tạm thời chất thải rắn y tế tại các BV, chuyển giao và xử lý chất thải y tế đúng quy định.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, thanh tra, các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã phát hiện một số BV chưa làm tốt công tác quản lý chất thải y tế, còn có hiện tượng để chất thải y tế lọt ra ngoài, lãnh đạo nhiều BV chưa quan tâm đến công tác quản lý chất thải y tế.  Nhiều địa phương chưa bố trí đủ kinh phí để đầu tư xây dựng, vận hành thường xuyên hệ thống xử lý chất thải cho các BV.

Để kịp thời chấn chỉnh công tác này, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường tham mưu nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý chất thải y tế bảo vệ môi trường; tăng cường phối hợp liên ngành để kiểm tra, giám sát công tác xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế. Ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư xử lý chất thải để đảm bảo công tác quản lý chất thải y tế tại các BV.

Thanh Hằng